Hò dô ta nào! Kéo xe ta vượt qua đèo Hò dô ta nào! Kéo xe ta vượt
qua núi Dốc núi cao cao nhưng lòng quyết tâm còn cao hơn núi vực sâu
thăm thẳm…