Chùa thanh tịnh anh minh lữ thứ Chuông rung ngân…

Chùa thanh tịnh anh minh lữ thứ
Chuông rung ngân than tứ phương trời
Tiếng chuông vang cứ chơi vơi
Như than như khóc tình đời trái ngang…

Chùa thanh tịnh anh minh lữ thứ Chuông rung ngân than tứ phương trời Tiếng chuông vang cứ chơi vơi...