Em quên góc phố ấy rồi !

Em quên góc phố ấy rồi !

Em quên góc phố ấy rồi !