Theo anh em, chiến dịch Email Marketing gửi đi có…

Theo anh em, chiến dịch Email Marketing gửi đi có tỉ lệ Mail lỗi (bounce) và bị đánh Spam bao nhiêu là an toàn?

Comment các chỉ số hiện tại của mình và nhận tiêu chuẩn quốc tế an toàn vê 2 tỉ lệ này nhé 🙂

Update: tỉ lệ an toàn theo thông lệ quốc tế là

  • Tỉ lệ Bounce Rate <= 5%
  • Tỉ lệ Complaint/Abuse/Spam Report <= 0.05%

Anh em khi gửi lưu ý đảm bảo tỉ lệ này nhé. Tốt nhất trước khi gửi thì phải lọc mail chết bằng dịch vụ lọc mail riêng 🙂

Theo anh em, chiến dịch Email Marketing gửi đi có tỉ lệ Mail lỗi (bounce) và bị đánh Spam bao...