Vì em không là nắng nên chẳng cần phải chói…

Vì em không là nắng nên chẳng cần phải chói chang !

Vì em không là nắng nên chẳng cần phải chói chang !