Yếm đào & sen (Vẫn thấy kết lôi hình cũ…

Yếm đào & sen
(Vẫn thấy kết lôi hình cũ ra vọc)

Yếm đào & sen (Vẫn thấy kết lôi hình cũ ra vọc)